Η ομάδα του PelionFestival

Artistic Director | Καλλιτεχνική Διευθύντρια

Artistic Director | Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Social media manager and secretarial support | Social media manager και γραμματειακή υποστήριξη 

Activities Manager | Οργάνωση παραγωγής δράσεων

Please reload